1. ผู้จัดการหรือผู้ช่วยฝ่ายการตลาด 2 อัตรา
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามาถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล
• หากมีความรู้เรื่องกราฟฟิก อิงค์เจ็ท, เครื่อง CNC, เครื่องเลเซอร์ หรือแผ่นพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
2. ช่างเทคนิคกราฟฟิค 2 อัตรา
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรีสาขาการพิมพ์, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้ด้านกราฟฟิก IIIustrator, Photoshop หรือการเขียนเว็ปไซด์ฯลฯ
• มีประสบการณ์ดูแลหรือซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ เรื่องการจัดการสี CMS, Network, Hardware ฯลฯ
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯลฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
3. พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา ด่วน
คุณสมบัติ
• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานด้านลูกหนี้ 2 ปีขึ้นไป
• มีความละเอียดรอบคอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เลขานุการ ฝ่ายบริหาร 2 อัตรา
คุณสมบัติ
• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี/โท
• บุคลิคดี ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พนักงานขาย 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯลฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
• หากมีความรู้เรื่องกราฟฟิก อิงค์เจ็ท, เครื่อง CNC, เครื่องเลเซอร์ หรือแผ่นพลาสติก จะเป็นประโชน์
• มีบุคลิคภาพดี สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
• สามารถจัดการขนส่ง จัดส่งสินค้า จัดระบบส่งสินค้า และจัดวางสินค้าได้เป็นอย่างดี
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี ถ้ามีความรู้ด้านการดูรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
7. พนักงานทั่วไป
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความขยัน อดทน และสามรถตรวจเช็คบรรจุสินค้า เพื่อเตรียมส่งลูกค้า
• งานประจำ
=